Tawféex i Jigéén (TiJ)

Omdat vrouwen de impliciete spil zijn in de patriarchaal georganiseerde Senegalese samenleving, omdat vrouwen recht hebben op welzijn en een gezond leven en omdat het welzijn van vrouwen ook de volgende generaties gezonder maakt, werd Tawféex i Jigéen opgericht.

Deze organisatie wordt in Senegal geleid door Rose Seck en Sounounkou Traore (zie foto onderaan) met Dominique Bellens, al jarenlang lid van vzw Afractie, als ere-oprichtster.

Tawféex i Jigéén (TiJ) staat voor het psychologisch, lichamelijk, sociaal en economisch welzijn van vrouwen. Om dit doel te bereiken is TiJ opgesplitst in 2 delen:

 • Enerzijds is er de GIE (Groupement d’intérets économiques) die eerder een economisch doel heeft: opstarten van projecten die vrouwen aan het werk zetten en zo zorgen voor een grotere financiële stabiliteit. Momenteel wordt er hard gewerkt om het project “Unité de production d’herbes aromatiques et légumes sèches” op te zetten.
 • Anderzijds is er de Association, waaronder onder andere het Centre Tawféex i Jigéén In dit centrum worden opleidingen, workshops én één op één coachings georganiseerd rond de volgende 3 pijlers:
 1. Persoonlijke ontwikkeling:

Het doel van deze opleidingen, workshops en coachings is om:

 • Vrouwen te begeleiden in het vinden van hun eigen levensmissie en hun de kracht te geven deze missie te volgen.
 • Vrouwen ruimte te geven om zichzelf op persoonlijk, economisch, emotioneel en spiritueel vlak te ontwikkelen om de basis in hun leven te versterken.

Voorbeelden van opleidingen & workshops :

 • Energymanagement
 • Stressmanagement
 • Persoonlijke en omgevings-hygiëne
 • Aanpak van ziektes via gezonde voeding en energymanagement
 1. Economische ondersteuning:

Afhankelijk van de noden van de doelgroep, kunnen de volgende topics aan bod komen:

 • De strategie van hun business
 • Het “verhaal” achter hun business (= een marketinginstrument)
 • Focus op de cliënt – gedrag in werkomgeving
 • Leren budgetteren
 • Basishygiëne in de werkomgeving
 • Leidinggeven aan anderen
 • Meer beleving creëren in de business
 • Bewustzijn creëren dat een business niet het verlengstuk is van je thuis!
 1. Versterken van de solidariteit en samenwerking tussen vrouwen.

In de bovenstaande pijlers staan al diverse activiteiten die de interactie en het uitwisselen van ideëen tussen leden toelaten en bevorderen. Verder kunnen er op regelmatige basis BEWUSTE interactiemomenten georganiseerd worden om informatie, bezorgdheden … te delen. Wij zetten de leden aan tot samenwerkingen waar mogelijk. We zijn hierin de initiator, niet de uitvoerder.

TiJ streeft ook naar een intensieve samenwerking met andere vrouwenorganisaties in Senegal. Momenteel peilen we naar hun noden en die van hun leden via samenkomsten en enquêtes. Door samenwerking kunnen we elkaar versterken om de vrouwen in Senegal een sterke omkadering én stevig vangnet te geven in hun leven…

Middelen

In eerste instantie worden fondsen voor de opstart van de projecten gezocht in Senegal zelf en bij de instanties die initiatieven als TiJ ondersteunen. Uiteraard is elke tegemoetkoming en elke gift zeer waardevol. Onze administratieve en logistieke kost is zeer laag. We spenderen elke financiële gift maximaal aan de opbouw van het centrum en de projecten van de GIE.

Maar niet enkel financiële steun is van belang. Alle helpende handen, in België én in Dakar zijn van waarde. Elke logistieke of administratieve ondersteuning motiveert ons om steeds verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van de Senegalese vrouw.